Rodo

content

Klauzula informacyjna

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest VERGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, KRS: 0000350449, NIP: 7010222935, 
REGON: 142299115, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN („Vergel”).

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie: +48 692 265 543;
2. pocztą elektroniczną na adres: wsparcie@vergel.pl;
3. pisemnie na adres: VERGEL sp. z o.o., ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji Vergel może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia korespondencji - realizując prawnie uzasadniony interes Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontaktowanie się z klientami (w tym badanie poziomu ich satysfakcji), kontrahentami i innymi osobami (w tym odpowiadanie na ich zapytania) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
2. w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym umów takich jak: umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa przenosząca własność nieruchomości, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży nieruchomość, umowa inwestorska, umowa pożyczki);
3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
4. w celu prowadzenia marketingu:
4.1. realizując prawnie uzasadniony interes Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Vergel w odpowiedzi na zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
4.2. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także ofert partnerów Vergel, kontaktując się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;
5. w celu wypełnienia ciążących na Vergel obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie dokumentację (w tym zawierającą dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom zbadania spełnienia przez Vergel powszechnie obowiązujących przepisów.

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Vergel, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Vergel.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Vergel może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Vergel korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Vergel będzie przechowywać:
1. w celu zawierania i wykonywania umów:
1.1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
1.2. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
2. w celu prowadzenia korespondencji:
2.1. do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
2.2. do momentu wygaśnięcia umowy albo wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z nią związanych – gdy korespondencja dotyczy realizacji zawartej z Tobą umowy lub prowadzona jest w celu zawarcia nowej umowy;
2.3. do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
2.4. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – gdy korespondencja prowadzona jest w celu wypełnienia ciążących na Vergel obowiązków prawnych;
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vergel: 
3.1. do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy dane będą przetwarzane celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3.2. do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vergel;
4. w celu prowadzenia marketingu:
4.1. do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vergel albo
4.2. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;
5. w celu wypełnienia ciążących na Vergel obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VII. Twoje prawa

Gdy Vergel przetwarza Twoje dane, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Vergel ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Vergel sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Vergel na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane Vergel sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Vergel będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Vergel w jeden ze sposobów podanych pkt. II.

VIII. Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Vergel w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.

IX. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Vergel Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Vergel w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Vergel nie będzie wtedy już mogła przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia z Vergel umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest VERGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, KRS: 0000350449, NIP: 7010222935, 
REGON: 142299115, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN („Vergel”).

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie: +48 692 265 543;
2. pocztą elektroniczną na adres: wsparcie@vergel.pl;
3. pisemnie na adres: VERGEL sp. z o.o., ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji, Vergel może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia marketingu:
1.1. realizując prawnie uzasadniony interes Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Vergel w odpowiedzi na zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online, infolinię itp.;
1.2. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także ofert partnerów Vergel, kontaktując się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
3. w celu wypełnienia ciążących na Vergel obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie korespondencję (która może zawierać dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom stosowania przez Vergel powszechnie obowiązujących przepisów.

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Vergel, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Vergel.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Vergel może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Vergel korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Vergel będzie przechowywać:
1. w celu prowadzenia marketingu:
a. do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Vergel albo
b. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu wypełnienia ciążących na Vergel obowiązków prawnych – do momentu odpowiednio wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń albo do wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych.

VII. Twoje prawa

Gdy Vergel przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Vergel ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Vergel sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Vergel na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Vergel w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Vergel będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Vergel w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.

VIII. Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Vergel w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.

IX. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Vergel Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Vergel w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Vergel nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty Vergel.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest VERGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, KRS: 0000350449, NIP: 7010222935, 
REGON: 142299115, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN („Vergel”).

II. Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. telefonicznie: +48 692 265 543;
2. pocztą elektroniczną na adres: wsparcie@vergel.pl;
3. pisemnie na adres: VERGEL sp. z o.o., ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji Vergel może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. w celu prowadzenia rekrutacji:
1.1. wypełniając ciążące na Vergel obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to danych, które zgodnie z przepisami (w szczególności prawa pracy) należy pobrać od kandydata na pracownika;
1.2. podejmując niezbędne działania przed zawarciem z Tobą umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to danych podanych w dokumentach w ramach rekrutacji, prowadzonej w celu nawiązania współpracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
1.3. na podstawie Twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to danych podanych na użytek przyszłych rekrutacji oraz przetwarzania danych dodatkowo podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcia);
2. w celu zawierania i wykonywania przez Vergel umów, w tym umów o pracę:
2.1. podejmując niezbędne działania przed zawarciem umowy oraz następnie realizując już zawartą umowę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.2. wypełniając ciążące na Vergel obowiązki prawne (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. wynikające z przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w tym związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – gdy będzie to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vergel (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
2. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Vergel, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;
3. podmiotom świadczącym usługi analityczne, w tym podmiotom świadczącym usługi z zakresu analizy statystyk stron internetowych;
4. spółkom powiązanym z Vergel.
W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Vergel może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
2. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w szczególności za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, z którego Vergel korzysta do analizy ruchu internetowego na stronie internetowej („Google Analytics”). Przekazanie danych za pośrednictwem Google Analytics wiąże się z ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu służb specjalnych Stanów Zjednoczonych do Twoich danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach). Przekazanie danych do Google Analytics będzie odbywać się każdorazowo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą możesz wyrazić również przez ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Vergel będzie przetwarzać:
1. w celu prowadzenia rekrutacji:
1.1. przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
1.2. przez 1 rok od dnia wyrażenia zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;
1.3. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązków prawnych;
2. w celu zawierania i wykonywania umów, w tym umów o pracę:
2.1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy – dotyczy to danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy;
2.2. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w ramach wypełniania obowiązku prawnego (np. przepisów podatkowych);
3. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

VII. Twoje prawa

Gdy Vergel przetwarza Twoje dane, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:
1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Vergel ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Vergel sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. do przenoszenia danych - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Vergel na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Vergel w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Vergel będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Vergel w jeden ze sposobów podanych pkt. II.

VIII. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Vergel Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Vergel w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Vergel nie będzie wtedy już mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia z Vergel umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.